Verificarea sistemelor de hidranți interiori se face doar de către firme autorizate IGSU. Lista acestora este prezentată pe site-ul www.igsu.ro, secțiunea “Informații Utile”. Pentru autorizarea unei societăți comerciale, aceasta trebuie să dispună de personal calificat pentru lucrările de verificare și reparare a instalațiilor de stingere a incendiilor și de dotările necesare. Procedurile de lucru sunt normate în P118/2 2013.

 

            La fel ca în cazul stingătoarelor, sistemele de hidranți interiori care pot fi verificate și reparate sunt cele certificate și cele cărora li se poate face identificarea. Sistemele neconforme trebuiesc înlocuite. La fel se întâmplă și în cazul componentelor neconforme care pot apărea în structura unui anumit sistem conform și identificabil.

 

            Fiecare sistem de hidranți interiori trebuie să aibă un certificat emis de un laborator acreditat (în conformitate cu EN 671-1 sau EN671-2) și o anexă tehnică unde sunt descrise componentele. De asemenea, el trebuie să aibă și eticheta originală a producătorului în baza căreia i se poate face identificarea. Firmele prestatoare de servicii nu au nevoie de agreare din partea producătorului sistemelor de hidranţi pentru a putea executa operațiile de verificare și reparare.

 

            În situația în care una sau mai multe componente  trebuie înlocuite, firma prestatoare de servicii face o propunere beneficiarului în acest sens. Este la latitudinea acestuia din urmă dacă va înlocui componenta/componentele în nume propriu sau dacă va apela tot la societatea comercială care a făcut verificarea sistemului.

 

            În oricare din scenarii, și întocmai ca la stingătoare, componenta înlocuită trebuie să fie la fel cu cea/cele declarate în certificatul de conformitate al sistemului, și nu cu una asemănătoare. Rețeta sistemului trebuie respectată întocmai.

 

            Fiecare componentă are codul și/sau denumirea ei, cod care trebuie să se regăsească în toate documentele începând cu factură emisă de producător către firma prestatoare de servicii și terminând cu documentele care ajung la beneficiar (deviz de lucrări, certificat de calitate etc.).

Pe scurt, sistemele de hidranți interiori asupra cărora pot fi efectuate operațiuni de verificat și reparat sunt:

 

       - Toate sistemele avizate conform EN 671-1:2012 sau EN 671-2:2012 cu certificate valide;

 

       - Toate sistemele avizate conform EN 671-1:2012 sau EN 671-2:2012 cu certificate expirate însă pentru care se găsesc încă componente de schimb originale;

 

       - Toate sistemele de hidranţi interiori care respectă punctele de mai sus şi au eticheta originală intactă pentru ca firmele prestatoare de servicii să poată face identificarea producătorului, componentelor de schimb, numărului de referinţă etc.

 

            Conform P118:

 

       “27.3. La exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor trebuie să se respecte prevederile prezentului normativ, ale Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr.163/2007, instrucțiunile de exploatare și mentenanță prevăzute în proiect, precum și prevederile din specificațiile și fișele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor, materialelor și substanțelor de stingere date de producător.

 

       27.4. Exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, cuprinde următoarele operații:

 

       a) controlul, verificarea și mentenanța instalațiilor, pentru asigurarea funcționării lor eficiente, la parametrii proiectați, în caz de incendiu;

 

       b) revizia tehnică;

 

       c) repararea instalațiilor de stingere a incendiilor”

 

            Spre deosebire de stingătoare, P118 nu cuprinde o secțiune în care se fie explicată clar scoaterea din uz a sistemelor de hidranți interiori și inlocuirea acestora cu unii certificați și/sau care pot fi identificați. Prescripția gravitează în jurul ideii de “performanță prevazută în proiect:

 

            Implicit însă, luând în considerare existența standardelor europene, sistemele de hidranți interiori care se regăsesc în dotarea beneficiarilor, trebuie să fie obligatoriu certificate.

 

       “27.10. Revizia instalațiilor de stingere a incendiilor, se face periodic, conform specificațiilor menționate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor la un anumit moment, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

 

       27.11. Reparațiile și reviziile tehnice ale instalațiilor de stingere a incendiilor se efectuează numai de către personal autorizat conform legii.

 

       27.12. În cazul reabilitării tehnice a instalațiilor de stingere a incendiilor, unele elemente componente ale acestora sunt înlocuite sau reparate, pentru a asigura funcționarea lor la parametrii prevăzuți în proiect.”


Inscriere newsletter